Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Objectius i competències

La professió de graduat en Enginyeria Mecànica capacita per exercir les sortides professonals relacionades amb:

 • La construcció, el muntatge i el manteniment de qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic.
 • Els dissenys i els assajos de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • L'estudi amb elements fi nits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • La programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • La participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquesta mena d'activitats.
 • El treball a l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
 • L’exercici lliure de la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

El graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat proposat per la UdL, correspon al perfil d'un professional amb una visió integrada dels sistemes energètics, amb capacitat per dissenyar, optimitzar i gestionar els sistemes de generació, transport, distribució, emmagatzematge i producció d'energia. Aquests titulats hauran de ser capaços de dissenyar i assessorar a les administracions i ens privats en les polítiques energètiques a implantar, aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència global. Així mateix, es tractarà de persones capaces de liderar el R+D+i en el sector energètic. En suma, el perfil del Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és el d'un professional amb una forta base científica i que és capaç de prendre decisions sobre la base de criteris tècnics i de sostenibilitat. Algunes de les sortides profesionals estan relacionades amb:

 • Empreses de producció, transport i comercialització d’energia (electricitat aigua, gas).
 • Direcció tècnica en empreses amb consum intensiu d’energia.
 • Enginyeries, consultories, empreses certificadores.
 • Realització d’avaluacions d’impacte ambiental, estudis d’eficiència energètica, etc.
 • Sector de les energies renovables.
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.

Els garduats en aquesta doble titualació disposaran de les corresponents atribucions professionals que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Industrial d'acord a l'ordre CIN/351/2009: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2893

Objectius generals

L'objectiu general d'aquesta doble titulació és formar professionals capaços de:

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
 • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements per la construcció d 'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Per obtenir aquest perfil professional la institució que imparteix la titulació ha de garantir que es compleixen uns objectius i que s'adquireixen unes competències. El llistat de compentències i objectius el podeu trobar al següent enllaç: Objectius i Competències (s'informarà pròximament). Aquestes competències s'associen a cadascuna de les assignatures del Pla d'Estudi d'acord a la següent Taula de Competències.