Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

303 ECTS, 5 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2020-21

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

10

Coordinació

Eduard Gregorio López eps.coordgees@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Doble Grau

La Doble Titulació Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (GEESGEM) és un itinerari que permet simultaniejar i completar els estudis del Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (GEES) i el Grau en Enginyeria Mecànica (GEM), que s'imparteixen respectivament a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
 
Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat amb els seus corresponents Suplements Europeus al títol.
 
D'una banda, el títol de grau en Enginyeria Mecànica presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral de l'graduat en l'ampli ventall d'activitats que actualment desenvolupa el titulat en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Aquesta última titulació, que s'extingeix amb els graus, es va iniciar a l'EPS el curs 1997/98. Són, doncs, vint-i-anys d'experiència que avalen l'equip docent de l'EPS.
 
D'altra banda, segons les previsions de l'Agència Internacional de l'Energia, l'ús de l'energia a l'món s'incrementarà un terç fins al 2040 (World Energy Outlook 2015), degut principalment a el creixement econòmic i demogràfic en els països en desenvolupament. D'altra banda, l'actual sistema energètic basat en recursos fòssils, és insostenible a causa de la disponibilitat limitada d'aquests recursos, així com al seu impacte mediambiental. Per tant, la transició cap a un nou model energètic que permeti garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna és un dels grans reptes que la societat haurà d'afrontar en els propers anys. A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètic pretén aconseguir un model energètic basat a el 100% en les energies renovables a l'horitzó 2050 i complir amb els objectius de el nou paquet Clean Energy for All Europeans de la Unió Europea.
 
Per això, serà necessari capacitar a la població en general en el nou escenari energètic. Aquesta capacitació no només serà a nivell tècnic sinó que haurà de comportar importants canvis de mentalitat per comprendre i acceptar la nova situació.  En aquest sentit, caldrà integrar els conceptes d'eficiència energètica i d'energies renovables en tots els nivells educatius. S'evidencia doncs la necessitat de professionals adequadament preparats que liderin la transició de el model energètic i més siguin capaços de comunicar a la societat les idees de sostenibilitat i ús racional dels recursos.
 
El doble grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat dona accés, entre altres, a el Màster en Enginyeria Industrial impartit a l'EPS, habilitador de la professió d'enginyer industrial

Per què has d'estudiar aquest doble grau a l'EPS?

Un estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari obtindrà els títols de Grau en Enginyeria Mecànica i Grau Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat amb els seus corresponents Suplements Europeus al Títol.

L'oportunitat i l'interès d'aquesta proposta estan fonamentats en els aspectes següents:

 • Perfil professional.

Aquesta doble titulació té com a objectiu formar enginyers amb un perfil que combini coneixements convencionals d’enginyeria mecànica amb els coneixements d’energia i sostenibilitat que estan guanyant protagonisme en els darrers anys. Es tracta d’aspectes complementaris i que en l’actualitat no poden ser desvinculats en la pràctica professional de l’enginyeria.

 • Estudis d'interès per a l'estudiantat.

L'estudiantat podrà obtenir en cinc anys dos títols de grau, tots dos amb important demanda laboral, assolint un perfil professional atractiu per al sector empresarial, que facilitarà la seva incorporació al món laboral. A més, els estudiants que cursin aquesta doble titulació obtindran les atribucions professionals pròpies del Grau en Enginyeria Mecànica i que els habilita per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Industrial.

 • Estudiants d'alta qualificació.

Aquests estudis van adreçats a estudiants amb bon expedient acadèmic i d'alt grau d'implicació i motivació pels seus estudis.

 • Perfil acadèmic únic.

Actualment, aquesta doble titulació no s’està oferint en cap altra universitat catalana, cosa que permet a la UdL oferir una formació única en el seu entorn.

Lleida presenta una ubicació estratègica respecte els principals pols de producció energètica de Catalunya. D'una banda, cal destacar que a la província de Lleida es troben les grans centrals hidroelèctriques dels Pirineus, que generen un 70% de l'energia elèctrica d'origen hidràulic de Catalunya. A les comarques circumdants a la ciutat de Lleida (Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià) es concentra, a causa de les seves condicions meteorològiques favorables, la principal zona fotovoltaica de Catalunya, amb un 44% de la producció catalana i amb excel·lents perspectives de creixement . També és important la producció d'energia procedent de residus forestals agrícoles i de purins (66% del total català). Així mateix, cal destacar la proximitat a la població d'Ascó (a la província de Tarragona, però situada a 60 km de Lleida), on s'ubiquen dues centrals nuclears i que, amb una potència instal·lada superior als 2000 MW és el primer centre productor d'energia elèctrica de Catalunya.

A nivell de l’Escola Politècnica Superior, destaca el fet que aquesta alberga el Centre d’investigació INSPIRES (Polytechnic Institut of Research and Innovation in Sustainability). INSPIRES conforma un grup multidisciplinari que posa especial atenció a la recerca al voltant de la millor gestió energètica, l’eficiència, la usabilitat, la seguretat, la computació d’altes prestacions i la resolució i optimització de problemes, entre altres temes. Tot amb nexes comuns, girant al voltant de l’àmbit de la sostenibilitat i la tecnologia. INSPIRES inclou diversos grups de recerca referents mundials en l’àmbit energètic.

Per instrumentar el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (140 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Sortides professionals

Si ens atenim a les dades d'inserció laboral per als titulats en el Grau en Enginyeria Mecànica, que obté una ocupació plena, i a les dades d'altres títols de l'àmbit industrial (cal recordar que la primera promoció de titulats del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat encara no s'ha incorporat al mercat laboral) facilitats per l'AQU, podem assegurar que gaudiran d'un alt percentatge d'INSERCIÓ LABORAL.

La professió de graduat en Enginyeria Mecànica capacita per exercir les sortides professonals relacionades amb:

 • La construcció, el muntatge i el manteniment de qualsevol enginy o instal·lació industrial d'àmbit mecànic.
 • Els dissenys i els assajos de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • L'estudi amb elements fi nits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • La programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • La participació en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquesta mena d'activitats.
 • El treball a l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
 • L’exercici lliure de la professió (elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etc.).

El graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat proposat per la UdL, correspon al perfil d'un professional amb una visió integrada dels sistemes energètics, amb capacitat per dissenyar, optimitzar i gestionar els sistemes de generació, transport, distribució, emmagatzematge i producció d'energia. Aquests titulats hauran de ser capaços de dissenyar i assessorar a les administracions i ens privats en les polítiques energètiques a implantar, aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència global. Així mateix, es tractarà de persones capaces de liderar el R+D+i en el sector energètic. En suma, el perfil del Graduat en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat és el d'un professional amb una forta base científica i que és capaç de prendre decisions sobre la base de criteris tècnics i de sostenibilitat. Algunes de les sortides profesionals estan relacionades amb:

 • Empreses de producció, transport i comercialització d’energia (electricitat aigua, gas).
 • Direcció tècnica en empreses amb consum intensiu d’energia.
 • Enginyeries, consultories, empreses certificadores.
 • Realització d’avaluacions d’impacte ambiental, estudis d’eficiència energètica, etc.
 • Sector de les energies renovables.
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.

Objectius generals  dels graduats en el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat:

L'objectiu general d'aquesta doble titulació és formar professionals capaços de:

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
 • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i

Descobreix el grau en 3 minuts