Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Accés

perfil d'accés

La doble titulació està adreçada a estudiants interessats tant en àmbits propis de l’enginyeria mecànica com de l’enginyeria de l’energia i la sostenibilitat. Aquests interessos inclouen, entre altres: disseny i fabricació de sistemes mecànics, desenvolupament i gestió de sistemes d’energia, disseny d’instal·lacions energètiques, construcció sostenible, etc. L’estudiant del doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat requerirà d’una bona base cientificotècnica i elevada capacitat de treball. Les activitats i assignatures emmarcades en el pla d’estudis facilitaran l’assoliment per part de l’estudiant d’una visió integrada dels coneixements i competències dels dos graus.

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

El nombre de places que s'ofereix en aquesta doble titulació són 10.

Víes d'ingrés

Podeu accedir a la Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i la Sostenibilitat

Si teniu el títol de:

  • Batxillerat + PAU (o COU + PAU): Es pot accedir a qualsevol grau amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que s’hagi cursat. Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen [aquí].
  • Algun altre títol universitari: Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Si heu superat les proves  per a:

  • Més grans de 25 anys: Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  • Més grans de 45 anys: Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  • Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència: Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Si veniu d'una altra universitat i/o d'uns altres estudis universitaris:

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

  • Preinscripció universitària: Accés normal per la preinscripció universitària . Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç. Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer.
  • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats: Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen.

Accés per a estudiants estrangers

Per accedir a estudis universitaris, heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenent de quins estudis teniu i dels que voleu fer. En aquest enllaç podeu trobar més informació.

Als estudiants que accediu a la doble titulació provinents del Batxillerat en Humanitats o en Ciències Solcials, així com als que proveniu dels Cicles Formatius de Grau Superior, us recomanem de forma molt especial el Curs zero de Matemàtiques Física per a l'Enginyeria. Aquest curs està pensat per a vosaltres.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.