Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Accés

perfil d'accés

La doble titulació està adreçada a estudiants interessats tant en àmbits propis de l’enginyeria mecànica com de l’enginyeria de l’energia i la sostenibilitat. Aquests interessos inclouen, entre altres: disseny i fabricació de sistemes mecànics, desenvolupament i gestió de sistemes d’energia, disseny d’instal·lacions energètiques, construcció sostenible, etc. L’estudiant del doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat requerirà d’una bona base cientificotècnica i elevada capacitat de treball. Les activitats i assignatures emmarcades en el pla d’estudis facilitaran l’assoliment per part de l’estudiant d’una visió integrada dels coneixements i competències dels dos graus.

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

El nombre de places que s'ofereix en aquesta doble titulació són 10.

Víes d'ingrés

Podeu accedir a la Doble titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria de l'Energia i la Sostenibilitat

Si teniu el títol de:

  • Batxillerat + PAU (o COU + PAU): Es pot accedir a qualsevol grau amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que s’hagi cursat. Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen [aquí].
  • Algun altre títol universitari: Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Si heu superat les proves  per a:

  • Més grans de 25 anys: Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  • Més grans de 45 anys: Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.
  • Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència: Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Si veniu d'una altra universitat i/o d'uns altres estudis universitaris:

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

  • Preinscripció universitària: Accés normal per la preinscripció universitària . Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç. Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer.
  • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats: Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen. Si se us reconeix, com a mínim, tot el primer curs de la titulació, podreu accedir sense necessitat de fer la preinscripció universitària. Si no se us reconeix tot el primer curs, haureu de fer la preinscripció en els terminis oficials. Trobareu el termini i el procediment per sol·licitar-ho aquest enllaç.

Per accedir en qualsevol dels casos anteriors, menys en el cas de que tingueu reconegut tot el primer curs de la titulació, cal formalitzar la preinscripció universitària.

Accés per a estudiants estrangers

Per accedir a estudis universitaris, heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenent de quins estudis teniu i dels que voleu fer. En aquest enllaç podeu trobar més informació.

Als estudiants que accediu a la doble titulació provinents del Batxillerat en Humanitats o en Ciències Solcials, així com als que proveniu dels Cicles Formatius de Grau Superior, us recomanem de forma molt especial el Curs zero de Matemàtiques Física per a l'Enginyeria. Aquest curs està pensat per a vosaltres.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.